There are no translations available.

หนังสือ รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน รวบรวมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ผู้เขียนตั้งใจเขียนจากประสบการณ์ ของตนเอง แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักกฎหมาย แต่สามารถเขียนออกมาได้ดี เนื้อหามีความทันสมัย ใช้ได้ทุกโอกาส เนื้อหาภายในตัวเล่ม ได้แก่

-กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน การจดทะเบียนรับรองบุตร

- กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เช่น การเป็นผู้ประกันตนและกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนแต่ละประเภท

- กฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น เอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- กฎหมายเกี่ยวกับแพ่งและพาณิชย์ เช่น สัญญาซื้อขาย การหมั้นและการสมรส หนี้บัตรเครดิต ล้มละลาย หนี้และการกู้ยืมเงินนอกระบบ

- กฎหมายเกี่ยวกับจราจรางบก เช่น การโอนรถ การขอจดทะเบียนรถยนต์และการชำระภาษีประจำปี

- กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เช่น การจ้างแรงงาน สวัสดิการแรงงาน การเลิกจ้าง เป็นต้น

Last Updated (Thursday, 01 August 2019 08:48)