There are no translations available.

ข้อสอบTOEIC เป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับ เพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน คำศัพท์ที่มักปรากฎในข้อสอบ จึงเกี่ยวข้องกับบริบทต่างๆในชีวิตประจำวัน ผู้เขียนได้คัดเลือกคำศัพท์ที่มีโอกาสพบได้บ่อยในข้อสอบ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเน้นจดจำและทำความเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาในข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อมูล และช่วยเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้จริง

Last Updated (Monday, 30 September 2019 06:34)