There are no translations available.

หนังสือ 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้าสร้างลูกรักการอ่าน เขียนโดย ดร. นัมมียอง เนื้อหาในเล่ม ผู้เขียนนำมาจากประสบการณ์การทำงานจริงๆ
และสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ 10 นาทีตอนเช้าก่อนเข้าเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนทั้งวัน ฝึกให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการดีขึ้นชัดเจน ยืนยันได้ว่าการอ่านหนังสือ 10 นาที ทุกเช้าได้ผลจริง
ภายในตัวเล่มประกอบด้วย
     ภาค 1 ทำไมต้องอ่านหนังสือ 10 นาทีในตอนเช้า? เด็กที่ไม่มีความสุขกับการเรียน และห้องเรียนที่มีความสุขจากการอ่านหนังสือ 10 นาที ในตอนเช้า
     ภาค 2 78 วิธีเพื่อความสำเร็จในการอ่านหนังสือยามเช้า สามารถทำได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เช่น ทำบันทึกการอ่าน อ่านหนังสือให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง
จัดเวรเล่านิทาน เป็นต้น
     นอกจากนี้แต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบท้ายเรื่องให้ลองฝึกทำด้วย เช่น ลูกของคุณอ่านหนังสือรู้เรื่องมากแค่ไหน เป็นต้น