There are no translations available.

การพูดภาษาจีนไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เพราะคือหนังสือเล่มนี้ เป็นบทสนทนาภาษาจีนกลางที่จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริง เริ่มตั้งแต่บทสนทนาระดับพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีพินอินและคำอ่านไทยที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถอ่านและเรียนรู้ได้ พร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเสริมความรู้ ค้นหาเล่มนี้ได้ที่ http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=53653

Last Updated (Monday, 09 March 2020 04:32)