There are no translations available.

Chineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ รวมรวมการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ตัวต่ออักษร เป็นการนำอักษรหนึ่งตัวมาต่อกับอักษรอีกตัวหรือมากกว่านั้น เพื่อสร้างเป็นอักษรประสม ทำให้เกิดตัวอักษรใหม่ หรือกลุ่มคำ หลักการนี้ทำให้เรียนรู้ได้ง่าย ภายในตัวเล่มมีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีภาพประกอบสี บทเรียนประกอบด้วยตัวต่ออักษร อักษรประสม กลุ่มคำ รูปประโยค ซึ่งแต่ละตัวอย่างจะแสดงตัวอักษรจีน คำแปลเสียงอ่าน อักษรตัวเต็ม ตัวย่อ และพินอิน มีวิธีการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีวิธีการเขียนอักษรจีน การเว้นวรรคตอน การอ่านออกเสียง เป็นต้น

Last Updated (Friday, 17 July 2020 06:38)