There are no translations available.

หนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพและพัฒนาบุคลากรต่อไป คุณสามารถหาแนวทางได้จากหนังสือเล่มนี้ โดยสามารถค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=62190

Last Updated (Friday, 18 December 2020 03:42)