There are no translations available.

alt

หนังสือเล่มนี้ที่เหมาะกับผู้หัดเล่นหุ้นเล่มแรกๆ ก่อนการลงทุน เพื่อจะได้เริ่มมองเห็นภาพ เข้าใจเกี่ยวกับตลาดหุ้นและความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้ตั้งแต่ "เปิดพอร์ต" จนเริ่ม "เลือกหุ้น" และ "ซื้อหุ้น" ค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่

http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=58982

Last Updated (Thursday, 18 March 2021 07:26)