There are no translations available.

alt

ขายดีเพราะ Live สด เป็นหนังสือรวบรวมประสบการณ์จริงของผู้ขายในการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า สิ่งสำคัญในการไลฟ์สดคือการสร้าง Content หลักในการไลฟ์ให้ยึดหลัก H.A. I. L. 4 ประการ ดังนี้
1. Honesty ความซื่อสัตย์ พูดความจริง ชัดเจน ตรงไปตรงมา
2. Authenticity ของจริง เป็นตัวของตัวเอง พูดแต่ความจริงเท่านั้น
3. Integrity มีศีลธรรม ซื่อสัตย์ รักาคำพูด เป็นนายคำพูดที่พูดไป ทำให้ได้อย่างที่พูด
4. Love มีความปรารถนาดีต่อผู้ฟังอย่างใจจริง
หากคนไลฟ์มีความจริงใจ ย่อมได้รับผลลัพธ์ที่จริงใจกลับมาแน่นอน