There are no translations available.

alt

ภาษาถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเป็นภาษาถิ่นใต้ที่ไม่เหมือนถิ่นอื่นในภาคใต้ โดยมีสำเนียงภาษาจีนฮกเกี้ยนและภาษามลายูปะปนอยู่ ดังนั้นภาษาถิ่นภูเก็ตจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่เนื่องจากปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี ส่งผลให้ภาษาถิ่นภูเก็ตได้ถูกลืมเลือนไป หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาษาถิ่นของคนภูเก็ตดั้งเดิม เพื่อให้คนภูเก็ตรุ่นใหม่ได้ศึกษา สร้างจิตสำนึกให้รักท้องถิ่น และภูมิใจในภาษาของตน

Last Updated (Thursday, 18 March 2021 07:23)