There are no translations available.

หนังสือ 365+1 คำศัพท์การเงินและการลงทุน รวบรวมความหมายของคำศัพท์สำคัญๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องการเงิน เข้าใจสถาบันการเงิน วิธีการจัดการเงินสด สินเชื่อ เพื่อนำความรู้ไปใช้การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน ทักษะการบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องรู้ เข้าใจ และต้องเริ่มลงมือปฏิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนในอนาคต