There are no translations available.

alt

หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้และบทความถ่ายทอดการดำเนินงานของประเทศไทยในการจัดการกับโรค COVID-19 โดยนำเสนอประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลวิชาการ สถิติ และประวัติการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออื่นๆ ที่ผ่านมา สอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิธีการทำงานของแพทย์พยาบาลเพื่อรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในมุมมองระบาดวิทยา นอกจากนี้ยังมีการเขียนถึงการเชื่อมโยงความเชื่อต่างๆ ที่ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเข้าใจพัฒนาการของชาติพันธุ์ต่างๆ ของเพื่อนบ้าน และชาวยุโรปที่เป็นต้นตำรับวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดของโควิด 19