1. แนะนำการใช้ห้องสมุด (ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน)
2. บริการยืม - คืน
3. บริการยืม - คืนระหว่างวิทยาเขต
4. บริการยืม - คืน ของกลุ่ม Pulinet
5. บริการยืม - คืน ม.อ.ภูเก็ตกับม.ราชภัฏภูเก็ต
6. บริการตอบคำถามและช่วยในการค้นคว้า
7. บริการหนังสือสำรอง/หนังสือจอง
8. บริการสืบค้นผ่านทางฐานข้อมูล OPAC 
9. บริการ Internet
10. บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเอง (แผ่นละ 0.60 บาท)
11. บริการห้องศึกษากลุ่ม (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการเพื่อขอรับบริการ)
12. บริการ Print Happy (พิมพ์ขาว-ดำ แผ่นละ 2 บาท พิมพ์สีแผ่นละ 10 บาท)
13. บริการปรึกษางานวิจัย