สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารนิเทศ

1. นักศึกษาปริญญาตรียืมได้ 5 เล่ม / 7วัน
2. นักศึกษาปริญญาโทยืมได้ 10 เล่ม / 14 วัน
3. อาจารย์ประจำยืมได้ 15 เล่ม / 30 วัน
4. อาจารย์พิเศษยืมได้ 10 เล่ม / 14 วัน
5. บุคลากรยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน
6. สมาชิกกลุ่ม Pulinet ยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน
7. สมาชิกระหว่างม.ราชภัฏภูเก็ตยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน

CD/DVD-ROM

1. นักศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโทยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน
2. อาจารย์ประจำ, อาจารย์พิเศษ ยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน
3. บุคลากรยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน
4. สมาชิกกลุ่ม PULINET และสมาชิกระหว่าง ม.ราชภัฏภูเก็ต ไม่มีสิทธิ์ยืม