บริการยืม - คืน ระหว่างห้องสมุด มอ.ภูเก็ต กับ ม.ราชภัฏภูเก็ต
arrow  รายละเอียดการให้บริการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
arrow  Link ห้องสมุด ม.ราชภัฏภูเก็ต
arrow  ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดม.ราชภัฏภูเก็ต
บริการยืม - คืน ระหว่างห้องสมุดทั้ง 5 วิทยาเขต
arrow  ขั้นตอนในการขอใช้บริการยืม ระหว่างห้องสมุดผ่านทางอีเมล์
arrow  ระเบียบในการยืม คืน ระหว่างห้องสมุด ทั้ง 5 วิทยาเขต
arrow  แนวปฏิบัติในการให้บริการยืม - คืน
บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด ในครือข่าย PULINET
arrow ให้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย PULINET
arrow

ThaiLIS Union Catalog search


Download Inter-Library Loan request form (ILL form)