1. หนังสือ
2. หนังสือวิจัย
3. กฤตภาค
4. วารสาร
5. หนังสือพิมพ์
6. CD – ROM
7. ฐานข้อมูลออนไลน์

Search our resources at http://opac.phuket.psu.ac.th